Artikel 1 – Aanbod

 1. De Filler Kliniek opleidingen brengt het aanbod uit via de website of per mail.
 2. De Filler Kliniek opleidingen kan niet aan een aanbod in een offerte worden gehouden wanneer er een verschrijving staat. 
 3. Het aanbod van cursussen vermeldt in ieder geval in een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  • de duur van de Opleiding;
  • de dagen en de tijden waarop de training plaats zal vinden;
  • de prijs, exclusief of inclusief bijkomende onderwijsmaterialen;
  • De toelatingseisen om  deel te mogen nemen aan de cursus;
  • informatie betreffende de lesstof.

Artikel 2 – Totstandkoming opdrachtovereenkomst 

 1. De Opdrachtovereenkomst tussen De Filler Kliniek opleidingen en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier of bevestiging middels e-mail dat door de cursist via de website, e-mail wordt toegestuurd.
 2. Na de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst en ontvangst van de bijbehorende betaling van het cursusgeld ontvangt de cursist een bevestiging van de betaling op het opgegeven e-mailadres.

Artikel 3 – Annulering van de opleiding door cursist

 1. De Cursist heeft gedurende veertien 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Annulering van de Opleiding dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 3. Indien de cursus binnen veertien kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst aanvangt, doet de cursist afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien kalenderdagen. 
 4. In het geval van annulering en/of tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige bedrag van de cursus te worden voldaan. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van het bedrag.
 5. Indien de cursist handelt in uitoefening van of voor een bedrijf is deze bij annulering gehouden het volledige voor de cursus overeengekomen bedrag aan De Filler Kliniek  te voldoen, zo ook eventueel gemaakte extra kosten te betalen.
 6. Indien de cursist na de annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus met een door de Filler Kliniek, goedgekeurde reden, de cursus wil hervatten, zal de Filler Kliniek 60% korting geven aan de cursist. De Cursist kan de cursus hervatten waar deze voorheen  gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging. De nieuwe inschrijving dient echter wel bij de filler kliniek te zijn ontvangen  binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de cursus.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van de overeenkomst door de Filler Kliniek

 1. De Filler Kliniek opleidingen heeft het recht het tijdstip of de datum van de cursus  te wijzigen vanwege te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een lerares, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De cursist is niet gerechtigd om de cursus kosteloos te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.
 2. In geval dat er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de cursus of in het geval van overmacht is de Filler Kliniek opleidingen gerechtigd om de cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. Het reeds betaalde cursusgeld zal niet aan de cursist worden gerestitueerd.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van de Opleidingen staan vermeld op de Website.
 2. De Filler Kliniek opleidingen is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het Aanbod. 

Artikel 6 – Betaling

 • De Cursist dient bij een inschrijving via de Website het volledige Cursusgeld of een aanbetaling na overleg met de Filler Kliniek  tegenlijkertijd met de  inschrijving te voldoen. 
 • Aanbetaling kan geschiede per bankoverschrijving. Het aanbetalingsbedrag mag in dat geval worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): NL07INGB0009359715 t. n. v. De Filler Kliniek opleidingen. te Helmond onder vermelding van het factuurnummer, de volledige gegevens van de cursist en de cursus.
 • De cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden.
 • Betaling van het gehele cursusgeld dient zonder enige aftrek, korting en/of verrekening plaats te vinden, binnen zeven  dagen na de factuurdatum. 
 • Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursus. Betaling in termijnen dient direct met de inschrijving te worden aangegeven. Indien de cursist hier nadien voor  wil kiezen voor een betalingsregeling, dient dit binnen 7 dagen na de inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Bij betaling in termijnen is De Filler Kliniek  gerechtigd om 21% extra kosten als rentebedrag over het totale cursusgeld te berekenen.
 • Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is De Filler Kliniek opleidingen gerechtigd boven op het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en de administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie

 1. De filler Kliniek zal de cursist inplannen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de cursist. Indien wordt afgeweken van de door de cursist door gegeven  beschikbaarheid, wordt de cursist op de hoogte gesteld van een andere ingepland dag.
 2. De Filler Kliniek is gerechtigd om een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de cursist gerechtigd is de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De cursist maakt  evenmin aanspraak op enige vergoeding  schade.
 3. De Filler Kliniek zal in bijzondere situaties op het verzoek van de Cursist, een cursus verzetten naar een andere datum of wijzigen naar een andere cursus.  

Artikel 8 – Opleiding

 1. De cursist dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Indien deze later moet aanvangen is De Filler Kliniek gerechtigd om deelname van de cursist  te weigeren. Weigering van een cursusdag geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. De Filler Kliniek informeert de cursist schriftelijk over de gemiste cursusdag en de consequenties hiervan.
 2. Bij ziekte en/of verhindering is het verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor aanvang van de cursus de Filler kliniek schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Bij het niet op komen dagen tijdens de cursus  wordt geen cursusgeld, of delen ervan gerestitueerd.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een lerares zal De Filler Kliniek voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal De Filler Kliniek  de cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het cursusgeld.
 5. Oefenmodellen: De Cursist dient zelf oefenmodellen mee te nemen naar de cursus. mocht het niet lukken om een model te regelen dan kan er een beroep worden gedaan op de modellenlijst. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en De Filler Kliniek opleidingen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan.